Alternatieve financieringsvormen voor jouw onderneming

De economie is inmiddels flink aangetrokken. Desondanks is het voor bedrijven nog vaak lastig om geld te lenen bij een bank. Maar je bent tegenwoordig voor een bedrijfsfinanciering niet meer alleen afhankelijk van de bank. Er is een nieuwe financieringsmarkt ontstaan, een markt die complementair kan zijn aan de zo vertrouwde bancaire financiering. Daarnaast biedt ook de overheid extra financieringshulp. Wilt je meer weten?Neem dan contact met ons op.

Private financiering

Welke ondernemer kent ze niet, de private financiers. Of het nu familie, vrienden of zakenrelaties zijn, voor velen zijn ze bij de start van een bedrijf onmisbaar om aan aanvullend kapitaal of een geldlening te komen. Toch biedt dit persoonlijke netwerk niet altijd uitkomst. Naarmate de financieringsbehoefte, de risico’s, de omvang en complexiteit van uw plannen toenemen, zul je sneller op zoek moeten naar andere financieringsvormen, als alternatief of aanvullend. De particuliere financieringsmarkt kent een breed palet aan potentiële geldschieters.

Business angels

Ook wel informal investors genoemd. Het zijn veelal particulieren die, al dan niet verenigd, hun kennis, ervaring, netwerk en kapitaal inzetten voor startende of jonge, veelal innovatieve ondernemingen. Voor deze investeerders draait het om een goed plan en geloof in de ondernemer. Wat ze ook hebben, is de wil om risicodragend te investeren. De ondernemer ontvangt risicokapitaal. De informal investor krijgt een aandeel in de zeggenschap, eigendom of winst van de onderneming.

Private equity

Investerings- en participatiemaatschappijen, ook wel genoemd private equity, zijn doorgaans private maatschappijen waarin kleinere en grotere beleggers/investeerders zijn verenigd. Zij kunnen zorgen voor het benodigde risicodragend vermogen dat je als ondernemer nodig hebt om bij andere financiers met succes jouw kredietbehoefte te regelen. Risicodragend vermogen kan worden verstrekt in de vorm van zowel aandelenkapitaal als een (achtergestelde) lening. De drijfveer van private equity is rendement!

Kredietunie

Een nieuwe financieringsvorm in een coöperatief jasje. De kredietunie is een coöperatieve kredietvereniging van mkb-ondernemers. Doel van een kredietunie is om via een gemeenschappelijke kas geld uit te lenen aan collega-ondernemers binnen een sector of regio. Zowel de kredietgevers als de kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. De kredietunie heeft geen winstoogmerk en wil voorzien in het verlenen van krediet tot € 250.000. De verwachting is dat het aantal kredietunies snel zal groeien.

Crowdfunding

Deze financieringsvorm wint snel aan populariteit. Het is een internetmarktplaats voor financiering. Hoe werkt het? De ondernemer plaatst het idee of plan op een van de crowdfundingsplatforms en doet een beroep op meerdere particuliere investeerders om te financieren. De kredietvraag, rente en looptijd bepaal je zelf. Wil je de geldverschaffers in ruil voor hun inleg aandelen in het bedrijf of een percentage van de omzet of winst aanbieden, dan kan dat ook. Investeerders kunnen inschrijven tot de inschrijving vol is, waarna uw financiering rond is!

Nederlandse Investeringsinstelling

In de loop van 2014 is ook een nieuw initiatief gestart: de Nederlandse Investeringsinstelling. Deze instelling vervult een functie als intermediair en aanspreekpunt om institutionele beleggers, zoals grote verzekeraars en pensioenfondsen, in te schakelen bij de financiering van belangrijke projecten. De investeringsinstelling richt zich op projecten die in de kern rendabel zijn, maar om verschillende redenen niet aan de benodigde bancaire bedrijfsfinanciering kunnen komen.

Overheid als co-financier

Met de helpende hand van de overheid heb je als ondernemer meer kans van slagen om bij kredietinstellingen een lening te kunnen afsluiten. Ook al zijn jouw plannen en de financiële vooruitzichten nog zo goed, zonder voldoende zekerheden zul je de kredietaanvraag al snel zien stranden. Vandaar dat de overheid diverse regelingen in het leven heeft geroepen om de toegang tot de kredietmarkt te vergemakkelijken.

Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB)

Voor ondernemers met een financieringsbehoefte, maar onvoldoende onderpand, kan de BMKB uitkomst bieden. Voorwaarde is wel dat de toekomstperspectieven gunstig zijn en de kredietverstrekker een aanvraag hiervoor indient. Ben je nog geen drie jaar als ondernemer actief, dan is er voor jou de Starters BMKB. Je kunt via deze regeling maximaal € 266.667 aan krediet krijgen, terwijl de overheid zich garant stelt voor 67,5% van het krediet.
Ben je geen starter meer of heb je een hogere kredietbehoefte? Dan is er nog de reguliere BMKB, bedoeld voor bedrijven met niet meer dan 250 werknemers (fte’s) in dienst en een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. De kredietregels inzake omvang, aflossing en looptijd zijn afhankelijk van het bestedingsdoel en type onderneming.
De reguliere BMKB is tijdelijk verruimd tot en met 31 december 2017. Tot een kredietbehoefte van € 266.667 bestaat er de mogelijkheid om driekwart te financieren met BMKB-krediet (de grens ligt normaal op maximaal de helft van de kredietverstrekking). Ook het maximum van het BMKB-krediet is tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Er is een overheidsborgstelling van 90% op het BMKB-krediet van toepassing.
Voor innovatieve ondernemers die over een S&O-verklaring beschikken, biedt de overheid binnen de BMKB-regeling daarnaast een aanvullende garantieregeling.

Innovatiekrediet

Heb je een innovatief idee, maar ontbreken alleen de middelen nog om verder te investeren, dan biedt wellicht het Innovatiekrediet uitkomst. Hiermee kunnen veelbelovende innovatietrajecten worden gefinancierd. Het is een risicodragend krediet. De rente varieert van 7% tot 10%, afhankelijk van het risicoprofiel. Het krediet bedraagt maximaal € 10 miljoen.

Microkrediet

Veel ondernemers zijn al geholpen met een relatief gering krediet. Maar het risicoprofiel belemmert de toegang tot een bankkrediet. Denk dan eens aan microfinanciering. Op dit moment bedraagt het kredietplafond € 50.000. De regeling staat open voor startende en bestaande ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en wordt uitgevoerd door Qredits Micro-financiering Nederland. Qredits komt alleen in beeld als de bank uw kredietaanvraag heeft afgewezen.

MKB-krediet

Sinds enkele jaren biedt Qredits ook het MKB-krediet aan. Dit is een zakelijke lening aan startende en bestaande ondernemers in het mkb van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000. Deze lening is er speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank terecht kunnen. Er gelden wel een aantal voorwaarden.
Voor bestaande ondernemers die onverwachts extra geld nodig hebben voor hun bedrijf is er het flexibel krediet en speciaal voor de bedrijfsfinanciering van zakelijk onroerend goed biedt Qredits een hypothecair krediet.

Energiefondsen

Veel provincies hebben speciale energiefondsen die leningen verstrekken voor investeringen in energiebesparing of energietransitie. In Noord Nederland zijn dit Fonds Nieuwe Doen (Groningen) en Drentse Energie Organisatie (Drenthe). De financieringen bedragen doorgaans maximaal 50 % van het totaal te financieren bedrag. 

Vroegfasefinanciering

Ben je ambitieus, groeit jouw onderneming in de komende periode substantieel in omvang en wilt je onderzoeken of jouw idee kans van slagen heeft op de markt, dan is de Vroegefasefinanciering misschien iets voor jou. Met een lening uit deze financieringsvorm kan de overheid je ondersteunen om jouw idee van de planfase naar de startfase te brengen. Uiteraard moet je de lening inclusief 4,93% (per 1 januari 2017) rente terugbetalen.

Groeifaciliteit

Je wilt op eigen kracht groeien in Nederland of daarbuiten, of een bedrijf overnemen, dan kan de Groeifaciliteit je helpen de benodigde risicodragende bedrijfsfinanciering aan te trekken. De Groeifaciliteit verschaft financiële instellingen een extra garantie, misschien net genoeg om de financiers (bank of participatiemaatschappij) over de streep te trekken. Let wel, de Groeifaciliteit is niet bedoeld voor een herfinanciering. De garantie is beperkt tot 50% van de financiering.

Tot slot

De besproken regelingen zijn slechts een selectie uit het groeiende aanbod. Ook gelden er voor het noorden van Nederland specifieke regelingen, bijvoorbeeld in het Eemsdelta gebied of op het vlak van duurzaamheid, leefbaarheid en innovatie. Wij kunnen de kansen en de valkuilen met je verkennen om uiteindelijk te komen tot een passende financieringsoplossing.