BLOG: Branchevergelijking kinderopvang

Geschreven door Arjan: Wij zijn gespecialiseerd in de kinderopvangbranche en bedienen een kleine twintig ondernemers die hierbinnen actief zijn. Inmiddels zijn de jaarcijfers over het boekjaar 2020 nagenoeg gereed. Op basis van deze jaarrapporten hebben wij een analyse uitgevoerd, waarbij we de verschillen in kaart hebben gebracht. In deze blog zal ik de belangrijkste bevindingen met u delen. Daarnaast ontvangen onze klanten individueel een rapport, waarbij eigen resultaten zijn afgezet tegen het gemiddelde. Aan de hand hiervan kan een individuele ondernemer zien op welke onderdelen mogelijk nog winst te behalen valt.

 

 

 

Tarieven

De gehanteerde tarieven vormen de basis voor een goed bedrijfseconomisch resultaat. Door CAO-aanpassingen is de belangrijkste kostenpost, de salariskosten, het afgelopen jaar behoorlijk gestegen. Wij adviseren onze klanten rekening te houden met deze kostenstijgingen en dit door te berekenen aan de ouders. Daarnaast adviseren wij voor vaste contracten lagere tarieven te hanteren en voor flexibele contracten hogere. De reden hiervoor is dat flexibele contracten leiden tot meer planningsuitdagingen bij het kinderdagverblijf én daardoor leiden tot grotere risico’s voor minder optimale ratio’s (aantal kinderen ten opzichte van het aantal pedagogisch medewerkers). Toch hanteert nog zo’n 40 % geen aparte tarieven voor flexibele contracten. Los daarvan komen vanuit ons onderzoek behoorlijke verschillen in tarieven naar voren. Zo bedroeg het hoogste tarief voor BSO uit onze analysegroep € 8,80 en het laagste tarief € 7,02. Bijna twee euro verschil per uur! Het gemiddelde lag voor de BSO overigens op € 7,41 en voor de KDV op € 8,46.

 

 

Inzet van personeel

Naast de tarieven is de planning en inzet van het personeel een grote factor die het uiteindelijke resultaat van een onderneming bepaald. Omdat sommige ondernemingen als eenmanszaak opereren en anderen vanuit een BV, hebben we onderzocht hoeveel medewerkers inclusief de ondernemer worden ingezet per € 100.000,- omzet. Gemiddeld komt dit uit op 2,0 full-time-eenheid, met uitschieters naar boven (hoogste gemeten waarde is 3,2 FTE) en naar beneden (laagste gemeten waarde is 1,1). Omdat de kosten per FTE gemiddeld ruim € 40.000,- bedragen is de impact van deze verschillen groot. Het goed afstemmen van de personele bezetting op de groepsomvang is essentieel voor het behalen van een bevredigend financieel resultaat. Daarbij komt wel naar voren dat de wat grotere ondernemingen (in kindplaatsen) op dit punt beter scoren. Blijkbaar zijn deze kinderdagverblijven beter in staat om een rendabele planning te maken.

 

 

Overige bedrijfskosten

Onder de overige bedrijfskosten vallen alle kosten behalve de kosten voor personeel. De belangrijkste kostenpost hierin zijn de huisvestingskosten. Deze bedragen gemiddeld 6% van de omzet en ook hier zien we grote verschillen. Juist op dit onderdeel scoren de kleinere ondernemingen beter. Dat komt omdat zij veelal een kinderdagverblijf aan huis hebben ingericht en dus niet geconfronteerd worden met hogere lasten in verband met de aankoop van een bedrijfspand of huurkosten.

 

 

Individuele analyse belangrijk en vergelijken leerzaam

In deze blog heb ik de belangrijkste verschillen tussen diverse kinderdagverblijven genoemd, maar het is juist belangrijk om naar de individuele situatie van de bedrijven te kijken. Daarom krijgen al onze klanten een individueel rapport. Samen met de jaarrekening zal ik deze met hen bespreken om te onderzoeken op welke manier de financiële resultaten van het eigen bedrijf verder kunnen worden verbeterd.

 

 

Daarnaast zijn wij van plan om studiegroepen op te richten, waarin kinderopvang-ondernemers samen hun resultaten vergelijken en van elkaar kunnen leren. Want juist het verhaal achter de cijfers is het belangrijkste! Wil je ook deelnemen aan zo’n studiegroep, neem dan contact op en ik leg je graag de mogelijkheden uit.