Blog - Clusteren in de kinderopvang

Geschreven door Miranda Hofsteenge – Afgelopen periode is regelmatig de vraag voorbij gekomen of je in de kinderopvang groepen mag clusteren, of dat een kind uit de ene groep op de opvang mag spelen met een kind uit een andere groep op dezelfde opvang.

Voor het clusteren zijn afgelopen jaar (2019) door de overheid nieuwe regels opgesteld. Het gaat hier met name om kinderopvangorganisaties met meerdere opvanglocaties. Vanuit o.a. financieel en pragmatisch oogpunt werd er voornamelijk in de BSO opvang, nogal eens voor gekozen om op rustige dagen en/of margedagen kinderen uit groepen van verschillende locaties samen te voegen (te clusteren). Dit is op zich een logische gedachte, maar komt niet altijd de continuïteit en kwaliteit ten goede, zeker als dit ad hoc of op korte termijn besloten wordt. In de nieuwe regels geldt dat je mag clusteren, mits dit vooraf voorzienbaar is en hiervoor een contract is afgesloten tussen ouders en houder van de kinderopvangorganisatie.

De meeste kinderopvangorganisaties waarmee wij van doen hebben, hebben slechts 1 opvanglocatie. Hiervoor zijn geen nieuwe regels opgesteld. De kinderen die opgevangen worden, worden net als in grote organisaties geplaatst in een stamgroep, bijv. 0-4 jaar, 0-13 jaar of 4-13 jaar en variaties hierin, afhankelijk van de grootte van de kinderopvangorganisatie en de leeftijdsopbouw. Elke stamgroep heeft zijn vaste begeleid(st)ers, beleid en regels. De vaste momenten (start van de dag, eten, drinken, samenkomen na school, eind van de dag etc.) vindt plaats in de stamgroep. De meeste organisaties werken met een ‘open deuren’ beleid wat is vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Kinderen uit verschillende groepen kunnen zodoende in de vrije speelmomenten kinderen uit andere groepen opzoeken om samen te spelen.

Op rustige en/of margedagen kunnen kinderen uit meerdere groepen samengevoegd worden, mits dit vooraf middels een contract met ouders overeen is gekomen. Doordat de opvang al op 1 locatie plaatsvindt en er sprake is van een ‘open deuren’ beleid, zal dit minder van invloed zijn op de continuïteit en kwaliteit van de geboden opvang.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin