Blog: Het vaststellen van de tarieven voor 2022

Geschreven voor Harry Marissen: Zoals ieder jaar vinden, kort na de zomervakantie, de gesprekken met de oudercommissie plaats over de te hanteren tarieven in het nieuwe jaar. Ieder jaar is het weer een behoorlijke puzzel om tot een goed onderbouwde tariefvaststelling te komen. Factoren die een rol spelen zijn de kostenontwikkeling binnen de kinderopvang, maar ook de wijziging in het maximale tarief dat meedoet voor het bepalen van de kinderopvangtoeslag. In deze column behandel ik de belangrijkste veranderingen.  

 

Kinderopvangtoeslag

Het maximale tarief, dat geldt voor het bepalen van de kinderopvangtoeslag, gaat omhoog met slechts 0,51%. Deze keer dus een zeer geringe aanpassing, die niet in verhouding staat tot de verwachte kostenontwikkeling in de kinderopvang. De maximale tarieven per 1 januari 2022 zijn als volgt: 

  • Dagopvang € 8,50 (2021 € 8,46) 
  • Buitenschoolse opvang € 7,31 (2021 €7,27) 

Als de kinderopvangorganisatie, waar de ouders bij zijn aangesloten, een hogere tariefsaanpassing doorvoert, dan betekent dit dat de eigen bijdrage van ouders zal gaan toenemen. Is er dan voor de ouders helemaal geen positief nieuws? Jazeker! Vanaf 2022 geldt ook voor de buitenschoolse opvang dat 140% van de gewerkte uren voor toeslag in aanmerking komt.  

 

Kostenontwikkeling 
Personeelskosten 

In de kinderopvang vormen de personeelskosten de belangrijkste kostenpost. Van alle kosten bestaat ruim 70 % uit personeelskosten en de rest uit overige kosten. Voor veel ondernemers geldt dat ook hun eigen arbeidsvergoeding als personeelskosten moet worden meegenomen. Als gewerkt wordt vanuit een eenmanszaak of vennootschap onder firma, dan zijn deze kosten niet zichtbaar en zal voor de bepaling hier rekening mee moeten worden gehouden. Is de rechtsvorm een besloten vennootschap, dan zijn de kosten voor de ondernemersbeloning wel opgenomen. Voor de bepaling van de nieuwe tarieven is het belangrijk om de personeelskosten voor personeel in loondienst zijn én de arbeidsbeloning voor de ondernemer mee te nemen in de beoordeling van de kostenontwikkeling.  

Inmiddels zijn er nieuwe cao-afspraken gemaakt met het CNV, voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 20222. Het FNV is niet tevreden met dit akkoord en heeft acties aangekondigd voor een, in hun ogen, betere CAO. Of en in welke mate er nog een aangepast akkoord komt, is nu nog niet te zeggen. Daarom nemen wij het akkoord met CNV als uitgangspunt.  

 

De periodieke verhoging varieert, maar komt gemiddeld uit op ongeveer 2,5%. Wat het effect is, voor individuele kinderopvangondernemingen, hangt sterk af van de opbouw van het personeelsbestand. Hebben veel medewerkers de hoogste trede in de loonschaal al bereikt, dan krijgen zij vanzelfsprekend geen extra periodiek en alleen de initiële verhoging (prijscompensatie). Ook is de gemiddelde leeftijd van de medewerkers een belangrijke factor voor de hoogte van de personeelskosten.  

 

Naast de stijging van de loonschalen zal ook de pensioenpremie per 1 januari 2022 stijgen.  Hiervan komt de helft voor rekening van de werkgever, wat een loonkostenstijging in 2022 zal inhouden van ongeveer 0,3%. Ook hier geldt, hoe lager de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand, hoe lager de verhoging van de personeelskosten.  

 

Als laatste kunnen nog de afdrachten sociale lasten worden genoemd. De verwachting is dat deze verhoging gemiddeld op zo’n 0,2% zullen uitkomen.  

 

 

 

Overige bedrijfskosten 

Ook ten aanzien van de overige bedrijfskosten geldt dat deze bedrijfsspecifiek moeten worden vastgesteld. Is er sprake van een huurpand voor de huisvesting of is het pand in eigendom. Vaak is de huurverhoging gekoppeld aan de CPI-index voor alle huishoudens. De verwachting is dat de verhoging uitkomt op 2,5% (gebaseerd op de index tot en met juli 2021).  

 

Voor alle overige bedrijfskosten kan, bij een gelijkblijvend uitgavenpatroon, uitgegaan worden van de verwachte index voor de inflatie van 1,8%.  

 

Tarieven 2022

De vast te stellen tarieven voor het jaar 2022 is maatwerk en zal moeten worden beoordeeld op basis van de specifieke kostenstructuur van de kinderopvangorganisatie. Maar mogelijk zijn er ook nog optimalisaties te realiseren, waaronder verbetering van de bezettingsgraad en groei van de omzet. Daarnaast zal vanzelfsprekend ook naar de tariefsopbouw van directe concurrenten bij het vaststellen van de tarieven moeten worden gekeken. Evenals voorgaande jaren ondersteunen wij graag bij het onderbouwen van de nieuwe tarieven door middel van een adviesbrief. 

 

In deze brief geven wij aan wat de kostenontwikkeling voor de eigen onderneming zal zijn en een advies worden gegeven voor de te hanteren tarieven. Daarbij is het behoud van de koopkracht van de ondernemer altijd ons uitgangspunt. Het advies kan richting de oudercommissie worden gebruikt als onderbouwing van de tarief-aanpassingen.  

 

 

Vragen na het lezen van bovenstaande blog?Neem contact met ons op!