Bouw

Het milieu is zowel aanjager als remmende factor in 2020!

Bouwondernemers gaan voor het komende jaar uit van verdere omzet- en winstgroei, maar er bestaat nog een groot aantal onzekerheden in de branche. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van het nieuwe stikstofbeleid en de PFAS- maatregelen? Daar komt bij dat de transitie naar het aardgasvrije tijdperk maar niet echt op gang wil komen. Als daar vaart in komt, ligt er werk genoeg. Maar hoe lang gaat dat nog duren? En hoe houdt de bouw zich in de tussentijd?

Actueel

Bouw

Regeling onwerkbaar weer aangepast

Een werkgever hoeft geen loon te betalen als er sprake is van een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijvoorbeeld vorst of sneeuw) en er is voldaan aan de overige voorwaarden. We spreken dan van ‘onwerkbaar weer’. Per 1 januari 2020 zijn de WW-sectorfondsen vervallen. Dit heeft gevolgen voor WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer.

Lees verder »
Blog over branche: bouw

Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contracten

De WAB en tijdelijke contracten Geschreven door Harry Marissen: Door de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Hoe zit dat? Wat zijn waren de regels van 2019?Sinds 1 juli 2015 mogen er drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een periode van twee jaar worden gegeven. Bij de vierde

Lees verder »

Financiële verwachtingen komende 12 maanden (2020)

Ondanks problemen rond de stikstofregeling en PFAS-wet zien bouwondernemers de toekomst positief in. Voor 2020 verwachten zij een omzetgroei van 15,6%, tegenover 14,8% een jaar geleden. De winstgroei zal waarschijnlijk nog sterker zijn: 18%, versus ruim 7% een jaar eerder. Daarmee ligt de prognose duidelijk boven die voor het mkb als geheel (13,1%). De inkoopwaarde neemt sterker toe dan in 2019: +5,1%, tegenover bijna 2%. De personeelskosten zullen naar verwachting min of meer in lijn met het mkb-gemiddelde toenemen (+5,1%, versus 5,4% voor het mkb). Dat is een minder sterke stijging dan een jaar geleden (7,7%). De bereidheid om te investeren, blijft in de bouw opnieuw enigszins achter bij het mkb-cijfer en we zien ook dat de behoefte aan externe financiering afneemt.

Top 3: kansen in de bouw

Hoewel de vooruitzichten voor de economische groei magerder zijn, brengt de energietransitie voor bepaalde segmenten van de bouwsector (bijvoorbeeld installateurs) heel wat werk met zich mee. De economische ontwikkelingen worden dan ook nog steeds als belangrijke kans voor het komende jaar gezien. Daarbij is een aanzienlijke stijging van de productiviteit nodig en die zal vooral moeten komen uit efficiency. Bouwondernemers noemen efficiënter werken dan ook als grootste kans voor 2020.

Top 3: bedreigingen in de bouw

Net als vorig jaar (2019) is het nijpende tekort aan vakmensen met afstand de belangrijkste bedreiging voor de bouw (genoemd door 70% van de ondernemers). Volgens het CBS is de vacaturegraad (het aantal vacatures per duizend banen) in de bouw in vergelijking met andere sectoren nog steeds erg hoog, al is er in het derde kwartaal van 2019 wel een daling in het aantal vacatures ingezet. Een tweede grote bedreiging is de overheid. Er is nog veel onzeker rond de stikstofproxlematiek en de effecten daarvan voor vergunningen en lopende bouwprojecten.

De informatie op deze pagina is op 18 januari 2020 geplaatst. Bron is SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht’.

Wilt u weten wat HARRIER accountancy – bedrijfsadvies voor u kan betekenen? Maak een afspraak!