De jaarrekening en Covid-19

Geschreven door Harry Marissen – Nu de eerste golf van de coronacrisis achter de rug lijkt en de nieuwe 1,5 meter-economie meer en meer gemeengoed wordt, komen ook de reguliere werkzaamheden binnen het accountantskantoor weer opgang. Dit betekent niet dat de effecten van Covid-19 deze werkzaamheden niet zullen beïnvloeden. Waar we tot voor kort nog uitgingen van verdere economische groei, hebben we nu te maken met veel onzekerheden. Die kunnen ook van invloed zijn op de jaarrekening over het boekjaar 2019.

Veel bouwondernemingen merkten voor 31 december 2019 nog geen financiële effecten van de coronapandemie in China. De meesten van u zullen geen rechtstreekse handelsrelaties hebben met partners in dat land. Mocht dit wel het geval zijn, en een zakelijke relatie komt in betalingsproblemen, dan kunt u dit verwerken in de jaarrekening van 2019, door bijvoorbeeld een vordering af te waarderen of te voorzien.
De coronacrisis greep hier pas in maart om zich heen. In principe geldt dat gebeurtenissen na balansdatum niet worden verwerkt in de jaarrekening. Door de grote impact van Covid-19 kunt u ervoor kiezen in de toelichting op te nemen dat de gevolgen van de corona-uitbraak niet zullen leiden tot onzekerheid over de continuïteit van de onderneming.


Er kan zich ook een situatie voordoen, waarbij de gevolgen van Covid-19 weliswaar leiden tot onzekerheid, maar waarbij de onderneming een gezonde financiële positie heeft en er voldoende maatregelen van de overheid zijn waar de onderneming een beroep op kan doen. In dat geval kan er een paragraaf in de algemene grondslagen over Covid-19 worden opgenomen plus een toelichting in onder de gebeurtenissen na balansdatum.

Leiden de gevolgen van Covid-19 tot ernstige onzekerheid over de continuïteit van de onderneming, dan dient hierover in de toelichting een adequate uitleg op te nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de onderneming niet zelfstandig aan haar verplichtingen kan voldoen, maar daarvoor afhankelijk is van derden. Dit zijn bijvoorbeeld externe financiers. Mits afdoende, kan dit een voldoende basis geven om de jaarrekening wel op te stellen met de veronderstelling van continuïteit.
Als er sprake is van discontinuïteit, dan vervalt de continuïteitsveronderstelling. In dat geval dienen de grondslagen te worden aangepast. In dat geval dient te worden gewaardeerd op liquidatiewaarde.

Juist in tijden van onzekerheid wordt door het maatschappelijk verkeer met een meer kritische blik gekeken naar de jaarrekening van uw onderneming. Uw accountant is de aangewezen persoon om u hierbij te ondersteunen. Hij heeft kennis van de verslaggevingsregels en kan u ondersteunen om hieraan te voldoen. Daarnaast zal hij of zij bij twijfel altijd een collega of een vaktechnisch bureau consulteren bij ernstige complexe vraagstukken.  Met als resultaat een afgewogen en zorgvuldige verantwoording.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin