Hoe stel jij je tarieven vast voor 2021?

Het is weer de tijd om met de oudercommissies de opvangtarieven voor het jaar 2021 vast te stellen. Zoals ieder jaar is daarbij ons uitgangspunt dat het inkomen van de ondernemer niet achteruit gaat bij een gelijkblijvende omvang. En als er sprake is van inflatie, dat ook het inkomen van de ondernemer hiervoor wordt gecompenseerd.

 

 

De belangrijkste component is de kinderopvang. Omdat per 1 juli een nieuwe CAO voor de kinderopvang is vastgesteld, dienen de effecten hiervan te worden meegenomen in de kostenstructuur voor het nieuwe jaar. De belangrijkste elementen die uit deze CAO voortvloeien zijn:

  • Een eenmalige uitkering over de periode van januari tot en met juni van 3 % over het bruto loon van deze maanden;
  • Een verhoging van het bruto loon met 3% vanaf 1 juli 2020;
  • Een toevoeging aan het bruto-loon van 0,36 % vanaf 1 juli als vervanger van de vitaliteitspremie (was 0,4%);
  • Een eindejaarsuitkering van 2 % in december 2020.

Al met al hebben deze aanpassingen een behoorlijke impact op de totale kosten van kinderopvangondernemingen. Hoe hoog deze impact is, is afhankelijk van het personeelsbestand, waarbij met name de leeftijdsopbouw van grote invloed is. Dit komt omdat verhogingen in de bruto-lonen ook leiden tot ander hogere werkgeverslasten, waaronder de afdracht van pensioenpremies. Wij kunnen op basis van de salarisadministratie de exacte kostenverhoging voor het individuele bedrijf berekenen. Wij gaan uit van verhoging van de personeelskosten tussen de 3% en 5%.

Een tweede belangrijke kostencomponent zijn de huisvestingslasten, met name bij huur. In huurovereenkomsten is vaak een bepaling opgenomen hoe de huurverhoging jaarlijks wordt vastgesteld. Dikwijls is dit gekoppeld aan de index van het centraal planbureau voor alle huishoudens, de CPI index. De verwachte huurverhoging zal op basis van de huidige gegevens uitkomen op ongeveer 2,5 %.

Door alle verwachte kostenstijgingen te berekenen heb je de juiste basis voor het vaststellen van de nieuwe tarieven. Aan de hand van de onderverdeling in diverse omzet categorieën (BSO, KDV, Flex etc.) kunnen wij berekenen met welk percentage of bedrag de tarieven moeten worden verhoogd.

Het bepalen van de nieuwe tarieven is niet eenvoudig en is een goede onderbouwing naar de oudercommissie wenselijk. Omdat ook de maximale tarieven voor bepaling van de hoogte van de kinderopvangtoeslag worden verhoogd, worden eventuele verhogingen (gedeeltelijk) gecompenseerd.

Wij ondersteunen ondernemers graag bij het vaststellen van de tarieven!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin