MVO-verslag 2021

harrier accountancy – bedrijfsadvies

Voorwoord

In 2021 hebben wij verder ingezet om impact te maken op het verduurzamen van ondernemingen binnen het midden- en kleinbedrijf. Het platform Zero CO2 heeft in dit jaar een stevig fundament gekregen, door de samenwerking met diverse partners, waaronder Harrier accountancy-bedrijfsadvies, verder te versterken. Hierdoor is ons team in staat om veel meer ondernemingen te helpen om meer duurzaam te ondernemen.

 

 

Zero CO2 is een op zichzelf staande entiteit en functioneert als regisseur bij duurzaamheidsprojecten. Afhankelijk van de casus worden de vereiste experts vanuit het platform naar voren geschoven. Tijdens de Promotiedagen voor het bedrijfsleven in Noord-Nederland is het platform gepresenteerd, door samen met onze partner Rabobank tien thema’s uitgediept. Daarmee hebben we veel los gemaakt en zijn diverse vervolgprojecten gestart.

 

Tijdens de Promotiedagen voor bedrijfsleven in Noord-Nederland 2021 zijn tien duurzaamheidsthema’s uitgediept in samenwerking met de Rabobank. Daarmee is veel losgemaakt en zijn diverse vervolgprojecten gestart binnen Zero CO2.

 

Harry & Henriëtte Marissen

Eigenaren HARRIER accountancy - bedrijfsadvies

Daarnaast ben ik zelf aan de slag gegaan om binnen koepelorganisaties SRA en NBA-duurzaamheid verder op de kaart te zetten. ‘Accountants will save the world’ is daarbij mijn motto. Als alle accountants zich maximaal inspannen om hun klanten te stimuleren te verduurzamen, dan zal dit een enorme versnelling betekenen voor het realiseren van de wereldwijde doelstelling om de stijging van de temperatuur te beperken tot 1,5 graden Celsius. Door de samenwerking met andere accountantsorganisaties zijn al veel nieuwe initiatieven ontplooit die hier de basis voor gaan leggen.

 

Ondertussen zijn wij ook verdergegaan binnen onze eigen organisatie. Nadat we de personeelsvertegenwoordiging in 2020 hebben opgericht zijn we aan de slag gegaan met het verbeteren van onze arbeidsvoorwaarden. Hierbij hebben we het thuiswerkbeleid verankerd in onze organisatie, inhoudende dat alle medewerkers tot maximaal 50% van hun werktijd vanuit huis mogen werken. We hebben dit verder gefaciliteerd door het verstrekken van een vergoeding voor snel internet en zijn zitballen aangeschaft en hebben wij geïnvesteerd in sta-bureaus. Iedere donderdag op even weken hebben we de zogenaamde ‘best day at the office’ met veel groepssessies om elkaar te inspireren en een afsluitende borrel. Deze hybride werkwijze valt zeer in goede aarde. We zijn dan ook verheugd dat wij begin juni 2022 zijn verkozen tot Hybride werkgever van het jaar voor de regio Groningen en zijn erg benieuwd waar we uiteindelijk eindigen in de landelijke competitie.

 

Wij blijven duurzaam ondernemen zien als een noodzakelijk speerpunt binnen onze organisatie om toekomstbestendig te zijn, maar vooral te blijven en dragen dat uit naar onze klanten.

 

Inmiddels hebben wij ons verder gespecialiseerd in het realiseren van groenfinancieringen voor onze klanten. In nauwe samenwerking met partijen als Fonds Nieuwe Doen en Energiefonds Drenthe, maar ook met de reguliere banken komen we samen tot de beste oplossingen voor onze klanten.

 

Rest mij aan te geven dat wij erg trots zijn op dit MVO-verslag over het jaar 2021. Naast het afleggen van onze duurzaamheidsprestaties hopen wij vooral andere te inspireren. Veel leesplezier!

 

Wij zijn trots om alweer het derde MVO-verslag te kunnen presenteren. Uiteraard volledig digitaal, waarmee onnodig papierverbruik wordt vermeden. Dit MVO-verslag geeft een beknopte versie weer van onze transitie. Ieder jaar zullen wij onze resultaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen rapporteren. In het beleid hebben wij doelen gesteld die wij hopen te bereiken.

Wereldwijde ontwikkelingsdoelen

In ons MVO beleid nemen wij ook de SDG’s mee. De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen tot stand op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. 

 

Iedere organisatie die zich bezig houdt met MVO richt zich op de SDG’s die voor haar relevant zijn. Vandaar, dat ook wij een selectie hebben gemaakt van 5 SDG’s. Deze doelen sluiten aan bij onze bedrijfsvoering en werkwijze:

 

SDG 3 – Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.
SDG 5 – Zorg voor een gelijke behandeling van vrouwen en mannen.
SDG 12 – Draag bij aan een duurzame consumptie en productie.

SDG 13 – 
Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden. 
SDG 17 –Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.  

 

Per focus-thema hebben wij aangegeven op welke SDG’s zij betrekking hebben.

Interne duurzame ontwikkelingsdoelen

Doordat wij bezig zijn met MVO zijn wij automatisch bezig met de wereldwijde ontwikkelingsdoelen. Maar het begint allemaal met specifieke doelen voor op onze werkvloer. Vandaar dat wij ons focussen op 3 verschillende thema’s binnen Harrier: medewerkers, milieu & maatschappij. Hierbinnen hebben we onszelf een aantal doelen gesteld waar we de aankomende jaren aan gaan werken. 

 

– Vanaf 2022 willen we gemiddeld een 8,5 scoren uit het medewerkertevredenheid onderzoek;
– In 2022 willen wij bij de besprekingen van de jaarrekeningen het thema duurzaamheid integreren. Dit willen wij doen middels het invullen van de milieubarometer per ondernemer;

– Op gebied van CSRD willen wij voorloper zijn en onze eigen MKB- ondernemers wijzen op de aankomende veranderingen betreft verslaglegging op gebied van verduurzamen;

– In samenwerking met de PVT willen wij ook dit jaar weer kijken hoe we het leefklimaat van onze collega’s verder kunnen optimaliseren; 

– Tot slot willen wij doordat wij partner zijn van Zero CO2 met ondernemers om de tafel komen die van plan zijn om duurzame-investeringen te doen, wij willen de ondernemers ondersteunen op gebied van fiscale tegemoetkomingen. Daarnaast kunnen wij ook hierbij meedenken in de verslaglegging CSRD.

Naast deze doelen houden wij de focus op hoe wij de leef- en werkomgeving, de gezondheid en de inzetbaarheid van onze medewerkers kunnen optimaliseren. Maar ook hoe wij als bedrijf zo bewust mogelijk met het milieu kunnen omgaan en hoe we een steentje kunnen bijdragen in de maatschappij als het gaat om MVO. Alles monitoren wij via onze DuOn agenda. Deze agenda houdt alle stappen bij, die wij hebben ondernomen en gaan ondernemen om onze doelen te bereiken.

Focus thema 1: Medewerkers

Leefomgeving & gezondheid (SDG 3)

Het focusthema medewerkers wordt niet voor niets als eerste genoemd. Binnen Harrier vinden wij het welzijn van onze medewerkers erg belangrijk. Zij zijn ten slotte de wind die een windmolen laat draaien. 

 

Bij Harrier wordt gekeken naar ieder individu en wordt veel aandacht besteed aan het optimaliseren van werkomgeving en de gezondheid van het personeel. In samenwerking van het PVT team wordt ieder jaar gekeken hoe we het leefklimaat van de medewerkers kunnen optimaliseren.

 

Dit betekent:

 

  • Dat er altijd voldoende vers fruit beschikbaar is;
  • Dat we in 2021 zitballen hebben aangeschaft, zodat je naast zitten op een bureaustoel, ook de keuze hebt om een zitbal te gebruiken;
  •  Dat er sta bureaus zijn neergezet bij de ramen zodat je staand kunt werken;
  • Ieder najaar doen wij als team mee aan de 4 mijl van Groningen. Hiervoor kan op vrijdagmiddag worden getraind; 
  • Naast het hardlopen, wandelen we iedere dag, tussen de middag, een rondje door het prachtige Hunzedal met onze nieuwe kantoor puppy Bobbey. Zodat we met een frisse neus en nieuwe energie de tweede helft van de dag aan de slag kunnen.  

Het ziekteverzuim bij Harrier bedroeg over 2020, 4,4%. Dit was mede doordat een aantal collega’s verschillende operaties moesten ondergaan. in 2021 bedroeg het ziekteverzuim 2,9%

 

 

Tot op heden hebben wij nog geen medewerkerstevredenheid onderzoek laten uitvoeren. Dit staat op de planning voor 2022.  

Hybride werken (SDG 3)

In juli 2020 is het thuiswerkbeleid geïntegreerd binnen Harrier. In het MVO-verslag van 2020 stond dat in 2021 nieuwe laptops aangeschaft zouden worden voor o.a. een betere databeveiliging. Dit is in 2021 gerealiseerd. Wij werken niet alleen met nieuwe laptops, maar ook met nieuwe systemen. Hierdoor werken bij efficiënter en zijn onze klantgegevens nog beter beveiligd. 

 

Daarnaast is niet overwerken het uitgangspunt. We kennen flexibele werktijden, waarbij de dag in de ochtend tussen 8:00u en 9:30u begint. 

Personeelsvertegenwoordiging en personeelsvereniging (SDG 3)

De personeelsvertegenwoordiging heeft in 2021 een bijeenkomst georganiseerd waarbij een medewerker van de Rabobank kwam praten over hoe ons pensioen is geregeld. Hij gaf tips&tricks aan team Harrier. Daarnaast heeft de PVT een sessie georganiseerd waarbij de arbeidsvoorwaarden binnen Harrier met elkaar werden besproken. Dit is tijdens de Harrier-dag in december 2021 geëvalueerd. 

 

De personeelsvereniging (PV) is opgericht in mei 2020. Het PV-team zorgt ervoor dat de gezamenlijke lunch wordt ingekocht, een zomeractiviteit wordt georganiseerd, overige bedrijfsactiviteiten worden gefaciliteerd en een Lief&Leed pot is geïntroduceerd. Bovenstaande werd eerder altijd door Harry en Henriette Marissen zelf georganiseerd. In 2021 heeft de PV de organisatie hiervan volledig overgenomen.

 

 

Het eerste personeelsuitje vanuit de PV was op 3 juli 2021. Een dagje Schiermonnikoog, waarbij de collega’s zelf konden kiezen of ze met de veerboot naar het eiland gaan of te voet (Wadlopen)! Dit was een groot succes!

 

Performance management (SDG 3 / SDG 5)

Onze medewerkers zijn allemaal unieke persoonlijkheden met verschillende kwaliteiten. Wij zetten maximaal in op de ontwikkeling van ieder individu, zodat wij als team kunnen groeien. Daarom hebben wij binnen ons HR-beleid Performance Management geintroduceerd. Een beoordelingscyclus van twee gesprekken met de leidinggevende per jaar vonden wij niet meer passend bij onze organisatie. In plaats daarvan werken wij nu in een continueproces aan de ontwikkeling van ieder individu, waarbij feedback wordt verzameld van de leidinggevende, maar ook van collega’s, (interne) klanten en zelfreflectie. Op basis hiervan ontstaan veel meer meetmomenten vanuit meerdere invalshoeken.  De autonomie om deze informatie te verzamelen ligt bij de medewerker zelf en stelt hem/haar beter in staat om zichzelf verder te ontwikkelen. Dit is het belang van de medewerker zelf en van onze organisatie.

Gelijkheid (SDG 5)

Binnen HARRIER wordt geen onderscheid gemaakt in beloning tussen mannen en vrouwen. Verder is er geen onderscheid in geslacht, leeftijd, of etnische achtergronden. Wanneer een vacature moet worden gevuld wordt getoetst op kunde, kennis en ervaring van de sollicitant. Voor onze primaire arbeidsvoorwaarden sluiten wij ons aan bij het jaarlijkse salarisonderzoek van SRA

Van hiërarchie is geen sprake binnen het bedrijf, wij werken als team voor de klant en dit wordt gekenmerkt door verschillende rollen die een medewerker aanneemt. Wij hebben binnen ons bedrijf wel een management team. Deze zorgt voor beheersing van kwaliteit, de operationele interne- en externe communicatie en de financials. De verdeling man/vrouw binnen het management-team is precies 50%/50%. Van het gehele team is 55% vrouw en 45% man.

MVO werkgroep

Binnen HARRIER hebben wij een MVO werkgroep samengesteld. Onze collega Sanne Vogel is MVO- coördinator. Zij is verantwoordelijk voor de stappen die gemaakt moeten worden om onze doelen op het gebied van MVO te halen. Daarnaast heeft Sanne het MVO-beleid en dit MVO-verslag geschreven. Sanne wordt ondersteund door Harry & Henriëtte Marissen. 

Focus thema 2: Milieu

Afval scheiden (SDG 12 / SDG 13)

Ons pand is 100% energieneutraal. Ons energie-verbruik wordt door uitstekende isolatie gecompenseerd door de vele zonnepanelen op het dak. Het beperken van onze afvalstromen begint met ons duurzame inkoopproces. Waar mogelijk kiezen wij voor producten met statiegeld-verpakkingen en kleinverpakkingen. Sachets voor suiker en koffiemelk, plastic roerstaafjes en overige producten hebben wij afgeschaft en vervangen door grootverpakkingen met gebruikmaking van reinigbare dispensers. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het scheiden van al ons afval. Van glas, papier, karton, plastic, rest afval en GFT afval. Dit laatste komt in een grote compostbak terecht die buiten het kantoor staat. De compost gebruiken wij voor de kruidentuin die wij hebben aangelegd. De kruiden worden o.a. gebruikt voor de “Meet & Eat” bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten koken wij met onze klanten. Het vertrouwelijke papier wordt opgehaald door Reisswolf, die 99% ervan recycled tot grondstoffen voor nieuwe producten. Al het overige afval wordt gescheiden afgevoerd. 

Inkoop processen (SDG 12 / SDG 13)

Wij zijn met al onze leveranciers in gesprek gegaan over onze inkoop en het aanleveren van duurzame producten. In overleg is gezocht naar duurzame alternatieven. Daarnaast, werken wij met een ‘uitsterf’ beleid. Dit betekent dat wij niets zonder reden weggooien (tenzij een duurzaam alternatief bewezen beter is). Pas wanneer een product nieuw gekocht moet worden wordt gekeken naar een duurzaam alternatief. Dit kan ook betekenen dat we gebruik maken van gebruikte producten (refurbished), waar dit mogelijk is. Hierdoor is ons plastic afval geminimaliseerd. Daarnaast zijn alle apparaten waarmee wij werken gecheckt op het energieverbruik (denk aan computers, de printer of de koelkast). Vrijwel alle apparaten zijn laag in energieverbruik.

In 2021 hebben wij onze koploperprijs in ontvangst mogen nemen namelijk een appelboom! Wij hebben nog twee appelbomen bijbesteld voor een betere bestuiving. In het voorjaar zal ook weer een zaadmengsel worden toegevoegd aan de grond zodat de wilde bloemenstrook in de zomermaanden zal bloeien. Dit alles voor het vergroten van biodiversiteit. 

2019

2020

2021

Fossiele brandstoffen (SDG 13)

Bezoekersverkeer

Door de coronacrisis zijn wij ons meer bewust geworden van de mogelijkheden van digitaal vergaderen. Wij kiezen er steeds vaker voor om via de Mircrosoft Teams met onze klanten te communiceren. Daarnaast verwachten wij door ons MVO-beleid klanten bewust te maken over de wijze waarop zij zich verplaatsen naar ons kantoor.

 

Zakelijk verkeer
Sinds november 2020 hebben wij een zakelijke elektrische deelauto + laadpaal op het terrein staan. De auto zal gebruikt worden voor al ons zakelijke verkeer. Alle afspraken, die niet op de fiets kunnen, worden elektrisch gereden. Hierdoor reduceren wij onze CO2 uitstoot op het gebied van fossiele brandstoffen naar 0%. Tot slot is een OV-bedrijfspas aanwezig om het zakelijk verkeer via het openbaar vervoer te stimuleren.

 

Woon-werkverkeer
Een aantal medewerkers komen op de fiets naar het werk. De rest komt met de auto. Om hier de CO2 te kunnen reduceren zit een groot deel bij de intrinsieke motivatie van de medewerkers zelf. Wij stimuleren vanuit het bedrijf om 50% van de werkdagen thuis te werken. Daarnaast ligt de focus dit jaar, om te inventariseren naar mogelijkheden binnen het openbaar vervoer en het uitrollen van een fietsplan. Zodat wij medewerkers kunnen inspireren voor alternatief vervoer te kiezen.

100% CO2 neutraal (SDG 13)

Op dit moment hebben wij een CO2 uitstoot van 15,1 ton. Dit is in vergelijking met andere bedrijven erg laag. Toch zouden wij graag CO2 neutraal willen opereren. 

Duurzame Ideeën

Ons terrein gaan we vergroenen! Planten en bloemen komen aan de hekken. Daarnaast hopen we op een beter oogst in onze kruidentuin. De eerste appels van onze appelbomen zullen hopelijk worden geplukt en gegeten!

Tot slot staat de medewerkertevredenheidonderzoek op de planning voor december 2022. Dit zal de eerste keer worden dat daadwerkelijk een dergelijk onderzoek wordt afgenomen binnen Harrier. 

Focus thema 3: Maatschappij

Voorlichting (SDG 17)

Wij zijn een SRA gecertificeerd accountantskantoor. Dit betekent dat wij aan onszelf, als accountantskantoor, hogere eisen stellen aan onze diensten, dan de niet-gecertificeerde kantoren. Binnen het SRA is Harry Marissen bestuurslid, met duurzaamheid in zijn portefeuille. Daarnaast zit Harry in het bestuur van het NBA (Beroepsorganisatie voor accountants Nederland). Als accountantskantoor vinden wij dat we een voorbeeldfunctie hebben voor de ondernemers die klant bij ons zijn. Wij willen onze kennis en ervaring op het gebied van MVO delen met geïnteresseerden en belangstellenden. Daarnaast speelt CSRD een grote rol in de verduurzamingsslag die MKB ondernemers moeten gaan doen. 

CSRD (SDG 17)

De Corporate Sustainabilty Reporting Directive zal er toe leiden dat ook onze klanten in het midden en kleinbedrijf zullen moeten gaan rapporteren over hun impact van hun operatie op de omgeving. Wij hebben onze huidige klantenportefeuille doorgelicht op de mogelijke gevolgen van het klimaatbeleid voor hun bedrijfsvoering. Op basis van deze analyse gaan wij gericht met ondernemers het gesprek aan over alle relevantie duurzaamheidsthema’s. Enerzijds om bewustzijn te creëren, maar ook om inzichtelijk te maken welke mogelijke risico’s hieruit voortvloeien. Voor onze speerpuntbranche Binnenvaart laten wij in 2022 door studenten van de Hanzehogeschool onderzoeken hoe ondernemers zelf tegen dit thema aankijken en brengen wij van een grote groep de CO2 footprint in kaart. 

Verslaglegging middels milieubarometer (SDG 17)

Voor de duurzaamheidsverslaggeving maken wij gebruik van de Milieubarometer van Stimular. Het juist en volledig in te vullen van deze tool is op dit moment nog een tijdrovende zaak. Veel data is niet zonder meer in te vullen op basis van de gegevens uit de financiële administratie. Wij zijn dan ook druk doende om een datamodel en een werkprogramma te ontwikkelen om dit proces te vereenvoudigen en efficiënter in te richten. We hebben daarover onder andere gesprekken gevoerd met partijen die software hebben ontwikkeld om deze data te verzamelen, zoals EnerGQ en Smart Dodos. 

Betrokkenheid (SDG 17)​

Naast onze interne activiteiten vinden wij het belangrijk maatschappelijk betrokken te zijn. Wij zijn lid van bedrijvenvereniging ZuidOost (VBZO).

 

Daarnaast zijn wij, onder de vlag van het SRA, lid van de commissie duurzaamheid. Hiermee houden wij de duurzame ontwikkelingen van verschillende branches goed in de gaten. Naast lid te zijn van bedrijvenvereniging ZO en het SRA, zijn wij samenwerkingspartner van Kasteel.gro. Zij zijn onderdeel van het Noorderpoort en brengen ondernemers en studenten samen. Een aantal studenten van het Noorderpoort hebben o.a. de aanpassing van het logo van Harrier gerealiseerd. Waarbij het vliegtuig is vervangen door een vogel, namelijk de grauwe Kiekendief, die ook onder de naam Harrier bekend is. Naast MBO-studenten, werken wij mee aan een onderzoeksopdrachten van een RUG en Hanze studenten, op het gebied van duurzame ontwikkelingen.

 

Wij zullen ons in de toekomst blijven aansluiten bij initiatieven en projecten die de wereld een stukje schoner maken.

Energieneutraal pand
Verlengde Bremenweg 1 te Groningen 100%
Gedigitaliseerde dienstverlening
Financiële administratie is volledig gedigitaliseerd 100%
Elektrisch zakelijk verkeer - sinds nov 2020
Volkswagen ID.3 voor gezamenlijk gebruik 100%
Hybride werken volledig geïntegreerd
Ook na de corona-crisis blijft hybride werken bij Harrier de norm 100%
Koploperprijs 2020 gewonnen!​
Vanaf februari 2021 mogen wij ons koploper van het jaar 2020 noemen! 100%

Verantwoording

Milieubarometer

De Milieubarometer is een duurzaamheidsmonitor en maakt de milieukosten en milieuprestaties van een bedrijf of instelling eenvoudig en snel zichtbaar. In één oogopslag zie je welke milieuaspecten het zwaarst wegen in het bedrijf en waarin je kunt veranderen qua bedrijfsvoering. Wij hebben een nulmeting laten uitvoeren en al onze gegevens zijn weergegeven op www.milieubarometer.nl. 

DuOn agenda

De DuOn-Agenda is een hulpmiddel om maatregelen op het gebied van duurzaam ondernemen of MVO zo SMART mogelijk te formuleren en de resultaten te kunnen monitoren. Daarmee kun je intern en extern ook beter communiceren over wat je bedrijf concreet aan MVO doet. De opbouw van de DuOn-agenda is gebaseerd op de onderwerpen uit de DuOn-Scan van DZyzzion. Deze onderwerpen komen weer grotendeels overeen met de internationale richtlijn ISO 26000. Verder is het, indien gewenst, mogelijk om de doelen en ambities te koppelen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN.

Benieuwd naar hoe wij deze agenda hebben ingevuld? Klik op de button!

Frequentie

Dit duurzaamheidsverslag zal ieder jaar worden bijgewerkt en opnieuw worden gepubliceerd. Dit zal jaarlijks in de maand juni of juli gebeuren. 

Contact

Mocht je na het lezen van dit verslag vragen hebben of advies willen over duurzaam ondernemen? Neem contact met ons op!

HARRIER Accountancy-bedrijfsadvies 
Verlengde Bremenweg 1
9723 JV
Groningen